Rekrutacja

Students Taking Exams

Formularz rekrutacyjny

dane Ucznia

adres zamieszkania

dane Rodzica/ Opiekuna

Wybierz rok szkolny

arrow&v
arrow&v
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych kandydatów jest Fundacja Nowatorska Edukacja z siedzibą: ul. Sochaczewska 213, 05-850 Kaputy (dalej: „Administrator”), organ prowadzący. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sochaczewska 213, 05-850 Kaputy lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@nowatorska.edu.pl, a także pod numerem telefonu: 507104120

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: inspektor@nowatorska.edu.pl, a także pod numerem telefonu: 507104120.

  3. Dane osobowe są przetwarzane w calu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o naukę jest również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

  4. Podanie danych osobowych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a w konsekwencji brak możliwości zawarcia umowy o naukę.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana/Państwa Dziecka przy wykorzystaniu posiadanych Danych osobowych decyzji zautomatyzowanych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Prawa oświatowego. Okres przechowywania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być dochodzone w związku z procesem rekrutacji.

  8. Administrator może przekazać Dane osobowe – w niezbędnym zakresie - podmiotom zapewniającym obsługę niezbędnych procesów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Administratora, jak np. podmiotom świadczącym obsługę księgową, kadrową, prawną, w zakresie rozliczeń finansowych, hostingu i innych usług informatycznych, dostarczania przesyłek. Administrator nie zamierza przekazywać Danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szkoła Podstawowa EDUJOY, ul.Sochaczewska 215, 05-850 Kaputy, tel.:+48577105055, email:sekretariat@edujoy.pl

  • Facebook