top of page

Program 

Żywa edukacja

Program Żywej Edukacji powstał z myślą o zdobywaniu sukcesów edukacyjnych przez wszystkie dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej.

            Został opracowany z zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki, podstawą programową kształcenia ogólnego oraz wyposażony w innowacyjne rozwiązania wspomagające wszechstronny rozwój dziecka.

            Podstawą programu jest zadbanie o pozytywne relacje nauczyciel – dziecko, stworzenie atmosfery sprzyjającej poznawaniu i uczeniu się, osiąganie sukcesu przez wszystkie dzieci biorąc pod uwagę naturalne możliwości każdego uczestnika programu. Zależy nam na tym, by dzieci były przekonane, że same zdobywają wiedzę, doświadczają, rozwiązują problemy, podejmują decyzje i organizują sobie pracę. Rola nauczyciela polega na organizowaniu dzieciom zadań oraz kierowaniu ich działaniem, by zakończyły go sukcesem i zadowoleniem.

            Często w naszym tradycyjnym systemie wartości dotyczące emocji, wiary w siebie i relacji międzyludzkich odchodzą na drugi plan, zaraz za poznawaniem i zdobywaniem wiedzy. Jednak jak piszą w swoich książkach Gordon Dryden, Janette Vos, Peter Kline „Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość”. Dlatego tak ważne są pozytywne odczucia dzieci związane ze zdobywaniem nowej wiedzy.

Program ma na celu uświadomienie małemu dziecku, jak należy się uczyć, by w jak najlepszym stopniu wykorzystać swoją inteligencję w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Zadania programu mają pozwolić dzieciom skupić się na umiejętności interpretowania świata i stosowanych w nim symboli. Efektem oddziaływania programu jest podniesienie zdolności wykorzystywania narzędzi umysłowych, czyli udoskonalanie procesów myślowych zwiększających umiejętność dziecka do poznawania.

Proponowany rozwój umiejętności dziecka ma prowadzić do znaczących zmian w jego osobowości, które zaczyna planować, organizować zabawy, otwarcie przedstawiać swój punkt widzenia, a przede wszystkim wierzyć w siebie
i swoje możliwości.

Po zakończeniu oddziaływania programu dziecko powinno umieć interpretować i rozumieć stosowane w programie symbole, umieć dokonywać wyborów i mówić o swoich preferencjach, sprawdzać dostępność możliwości rozwiązywania problemów oraz mieć pozytywny stosunek do nauki.

Na realizację programu ma wpływ wiele dodatkowych elementów takich, jak metody pracy z dzieckiem (zabawa, muzyka, rytm, plastyka, gry dydaktyczne) oraz portret dziecka wynikający z diagnozy jego potencjału (profile dominacji, rodzaje inteligencji wielorakich oraz rozwój systemu reprezentacji VAK)

Najczęściej używaną metodą pracy z dziećmi jest zabawa. Nauczyciel powinien tak zaplanować cykl zajęć,
by dzieci były świadome realizacji swoich celów i potrzeb. Innymi słowy wychowawca powinien „przemycić” wychowankom swoje cele edukacyjne. 

Proponujemy zamianę krzesełek dla dzieci na piłki terapeutyczne. Sytuacja taka pozwala dziecku na zaspokajanie ruchu w chwili, gdy jego organizm tego potrzebuje. Dziecko nie kumuluje w sobie energii, dzięki czemu łatwiej potrafi skoncentrować się na zadaniu, lepiej słyszy i rozumie polecenia. Siedząc na piłce przez cały czas każde dziecko utrzymuje prawidłową postawę ciała. Kładziemy nacisk na  pozostawienie podręczników w szkole, ponieważ są one jednym z narzędzi służących w opanowaniu materiału i częścią całego zaplanowanego procesu uczenia.

Program żywej edukacji poprzez wprowadzenie piłek terapeutycznych ma na celu przede wszystkim:

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci i integracji sensorycznej, która ułatwia naukę mówienia i pisania

- świadome rozwijanie poczucia ciała w przestrzeni (kształcenie propriocepcji)

- rozwijanie umiejętności koncentracji, uwagi, skupienia

- uzewnętrznianie w naturalny sposób potrzeby ruchu

- tworzenie sytuacji dydaktycznych kojarzonych z przyjemnością i radością każdego dziecka

- motywowanie dziecka do pracy

- utrzymywanie prawidłowej postawy ciała

Po drugiej klasie uczniowie przystępują do egzaminu Starters. Test  A1 Starters to pierwsze kroki dziecka w zakresie nauki języka. Test w sposób zabawny i motywujący zapoznaje dzieci z używanym na co dzień pisanym i mówionym językiem angielskim.

Starters jest pierwszym z trzech Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Testy Cambridge English dla najmłodszych poruszają tematykę bliską najmłodszym i skupiają się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

 

Po klasie trzeciej uczniowie przystępują do testu A1 Movers. To kolejny krok dziecka w nauce języka po przystąpieniu do testu poniżej A1 Starters. Jest to doskonały sposób, aby pomóc dzieciom rozwijać znajomość języka i robić dalsze postępy w angielskim.

A1 Movers to drugi, po teście poniżej A1 Starters, z trzech Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Testy Cambridge English dla najmłodszych poruszają tematykę bliską najmłodszym i skupiają się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim

bottom of page